Obchodné podmienky

č. 1/2016

v znení účinnom odo dňa 24.5.2018

 

 

obchodnej spoločnosti B.E.S. - Petrovice, s.r.o., so sídlom Petrovice, okr. Příbram, Kojetín 31, PSČ 262 55, IČ: 49550845, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 23838 (ďalej len „BES“ alebo „predávajúci“).

 

Čl. I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 1. Tieto obchodné podmienky č. 1/2016 spoločnosti E.S. - Petrovice, s.r.o. (ďalej len „OP“) sú vydávané v súlade s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 2. OP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou BES na strane predávajúceho a fyzickou alebo právnickou osobou na strane kupujúceho (ďalej len „kúpna zmluva“), či už prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktorý je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese oblieckyprevas.sk, prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“) alebo v rámci bežného predaja mimo rámca webového rozhrania obchodu, a to v písomnej či inej forme (ďalej len „kúpna zmluva“) a určujú časť jej obsahu. OP ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na webovom rozhraní obchodu a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
 3. V prípade, že kúpna zmluva a OP obsahujú odchýlne dojednania, kúpna zmluva má prednosť pred znením OP.
 4. Znenie OP môže predávajúci meniť či dopĺňať pri zmene prevádzkových, obchodných alebo organizačných podmienok na strane predávajúceho, ako aj z dôvodu zmeny aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia OP. Platí, že pre vzťahy predávajúceho a kupujúceho je rozhodujúce znenie OP zverejnené na webovom rozhraní obchodu ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy.
 5. Kupujúci môže byť pri uzavretí kúpnej zmluvy spotrebiteľom alebo aj nie. Kupujúci je spotrebiteľom, ak je človekom, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Kupujúci nie je spotrebiteľom, ak je podnikateľom, ktorý nakupuje výrobky či používa služby na vlastný účet a zodpovednosť so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Predávajúci je osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej činnosti, a je teda podnikateľom.

 

Čl. II – PREDMET ZMLUVY

 

 1. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu výrobky/tovar objednané kupujúcim a umožniť kupujúcemu získať vlastnícke právo k nim a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za výrobky/tovar dojednanú kúpnu cenu.  
 2. K predaju tovarov kupujúcemu môže dochádzať prostredníctvom webového rozhrania obchodu alebo v rámci bežného predaja, teda predaja, ktorý neprebieha prostredníctvom webového rozhrania obchodu (ďalej len „bežný predaj“).

 

Čl. III – PREDAJ V RÁMCI WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU

 

 1. Nákupy v rámci webového rozhrania obchodu je možné vykonávať na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovom rozhraní obchodu (zo svojho používateľského rozhrania môže potom kupujúci objednávať tovar – ďalej len „používateľský účet“) alebo môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovom rozhraní obchodu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať, inak nesie zodpovednosť za prípadné nesprávne dodanie a pod. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, či v prípade, ak kupujúci poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z kúpnej zmluvy (vrátane týchto OP).
 4. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných pre prístup do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho ani za neoprávnené použitie prístupových informácií k používateľskému účtu kupujúceho.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 6. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru, jeho názvu a hlavných charakteristík vrátane uvedenia nákladov za navrátenie tovaru v prípadoch, kedy tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené v konečnej podobe vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a vrátane dane z pridanej hodnoty (predávajúci je platcom DPH). Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je  obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 7. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, ak je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky, ak nie je na webovom rozhraní obchodu stanovené inak.
 8. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
 9. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
 10. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;
 11. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 12. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Pred odoslaním objednávky je súčasne kupujúci povinný potvrdiť, že sa riadne oboznámil s týmito OP, ktoré sú prehľadne umiestnené na webovom rozhraní obchodu, a to zaškrtnutím príslušného políčka. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ alebo tlačidlo obdobného významu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci okamžite po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke.
 13. V prípade, že je kupujúci spotrebiteľom, považuje sa umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webovom rozhraní obchodu za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá prijatím príslušnej objednávky predávajúcim. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, považuje sa za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy príslušná objednávka kupujúceho a kúpna zmluva je uzavretá v okamihu, keď je na elektronickú adresu kupujúceho doručené potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.
 14. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, resp. uzavretej kúpnej zmluvy (napríklad písomne či telefonicky). V prípade obmedzenia pri dodaní tovaru (napr. vo vzťahu k objednanému množstvu) je predmetné obmedzenie výslovne uvedené pri príslušnom tovare na webovom rozhraní obchodu.
 15. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 16. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky/kúpnej zmluvy pri tovare označenom v rámci webového rozhrania obchodu ako nedostupný v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani adekvátne nahradiť iným tovarom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila v porovnaní s cenou uvedenou na webovom rozhraní obchodu a zákazník túto skutočnosť na základe oznámenia predávajúceho výslovne neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácii informuje. Ak zákazník uhradil v prípade uvedenom v tomto odstavci už kúpnu cenu alebo jej časť predávajúcemu, vráti predávajúci takto prijatú čiastku kupujúcemu.
 17. Ak je kupujúci spotrebiteľom, je oprávnený svoju objednávku zrealizovanú prostredníctvom webového rozhrania obchodu stornovať prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovom rozhraní obchodu alebo v prípade objednávky prostredníctvom e-mailu elektronickou poštou zaslanou na adresu simak@bes-petrovice.cz, a to do dňa odoslania tovaru kupujúcemu.

 

Čl. IV – BEŽNÝ PREDAJ

 

 1. Bežný predaj prebieha formou objednávky zaslanej predávajúcemu zo strany kupujúceho e-mailom na adresu ondrej.simak@bes-petrovice.cz, príp. objednávky zrealizovanej v písomnej forme alebo osobne v prevádzke predávajúceho na adrese Petrovice 42, 262 55 Petrovice. Objednávka bude vždy obsahovať údaje o objednávanom tovare, ako sú uvedené v katalógu predávajúceho alebo na webovom rozhraní obchodu vrátane jeho množstva a ďalej fakturačné a dodacie údaje kupujúceho. Prijatie objednávky zrealizované formou e-mailu predávajúci kupujúcemu okamžite e-mailom potvrdí. Prijatie objednávky zrealizované písomne či osobne predávajúci kupujúcemu potvrdí vystavením písomného potvrdenia.
 2. V prípade bežného predaja je kúpna zmluva uzatvorená v okamihu, keď je na elektronickú adresu kupujúceho doručené potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho, resp. keď je kupujúcemu vystavené písomné potvrdenie o objednávke.

 

 

Čl. V – CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené v konečnej podobe vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a vrátane dane z pridanej hodnoty (predávajúci je platcom DPH).
 2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 3. v hotovosti pri prevzatí (dobierka) – 1 EUR vrátane DPH;
 4. platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay;
 5. bankovým prevodom;
 6. Službou PayPal
 7. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Petrovice 42, 262 55 Petrovice, CZ.
 8. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná pri uzavretí kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho, pričom pripísanie kúpnej ceny na určený účet predávajúceho je podmienkou vydania/odoslania tovaru kupujúcemu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 9. Kupujúci získava vlastnícke právo na tovar zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 10. Predávajúci vystaví kupujúcemu ohľadom platieb vykonávaných na základe uzavretej kúpnej zmluvy daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu do desiatich (10) dní od uhradenia ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Daňový doklad je ďalej zaslaný kupujúcemu spoločne so zakúpeným tovarom. V prípade osobného prevzatia je daňový doklad odovzdaný kupujúcim spoločne so zakúpeným tovarom.

 

 

Čl. VI – ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (SPOTREBITEĽ)

 

 1. Ak je kupujúci spotrebiteľom, v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 Občianskeho zákonníka má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, ak tovar objednal prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (t.j. napr. prostredníctvom webového rozhrania obchodu alebo e-mailom). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne odoslané do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho, uvedenú zhora v čl. IV odst. 1 týchto OP či na adresu elektronickej pošty predávajúceho: ondrej.simak@bes-petrovice.cz s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu kupujúceho, kam žiada vrátenie kúpnej ceny (ak si kupujúci zvolí vrátenie kúpnej ceny bezhotovostným prevodom), príp. s poznámkou, že kupujúci žiada vrátenie kúpnej ceny v hotovosti v prevádzke predávajúceho.
 2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa odst. 1 zhora sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu kupujúcim zaslaný alebo odovzdaný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odoslania odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, a ak je to možné aj v pôvodnom obale. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, resp. náklady za navrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou, nesie podľa ust. § 1820 odst. 1 písm. g) Občianskeho zákonníka kupujúci.
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa odst. 1 zhora vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu (okrem čiastky predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru, ktoré vzniknú v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim alebo v hotovosti v prevádzke predávajúceho (podľa voľby kupujúceho vykonanej v odstúpení od kúpnej zmluvy). Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 4. V lehote piatich (5) pracovných dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa odst. 2 zhora je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny, s čím kupujúci výslovne súhlasí. Priebeh lehoty na preskúmanie vráteného tovaru predávajúcim nemá vplyv na priebeh lehoty na vrátenie kúpnej ceny podľa ustanovenia odst. 3 tohoto článku.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá v zmysle ust. § 1837 Občianskeho zákonníka v prípade dodania tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

 

 

Čl. VII – PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 

 1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu prepravy zvolenej predávajúcim nesie prepravca, pričom všetok prepravovaný tovar je poistený.
 2. Kupujúci má na výber z nasledujúcich spôsobov dopravy (dodania) tovaru:
 3. Zásielková služba GLS – 4,49 EUR vrátane DPH
 4. Zásielkovňa – 3,49 EUR vrátane DPH
 5. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak si kupujúci neprevezme tovar pri dodaní a tovar je vrátený predávajúcemu, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 200,- Kč (slovom: dvesto korún českých) a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád je to okamžite povinný oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky sa neberie zreteľ.

 

 

Čl. VIII – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174 Občianskeho zákonníka).
 2. Práva kupujúceho vyplývajúce z vád tovaru dodaného predávajúcim vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho si uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese prevádzky predávajúceho: Petrovice 42, PSČ: 262 55. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie (najmä nákladov spojených so zasielaním reklamovaného tovaru predávajúcemu zodpovedajúcich najlacnejšiemu dostupnému spôsobu dopravy). V prípade neoprávnenej reklamácie nesie náklady uvedené v predchádzajúcej vete kupujúci.
 3. Pri uplatnení reklamácie dostane kupujúci písomné potvrdenie – reklamačný protokol, ktorý slúži ako doklad pri vybavovaní reklamácie. V reklamačnom protokole je uvedené, kedy si kupujúci právo z vadného plnenia uplatnil, ako aj vykonanie opravy a doba jej trvania v súlade s ustanovením § 2173 Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci zaslal tovar predávajúcemu k reklamácii prostredníctvom prevádzkovateľa prepravných služieb, predávajúci zašle kupujúcemu bez zbytočného odkladu po doručení reklamovaného tovaru reklamačný protokol vyplnený podľa predchádzajúcej vety na e-mailovú adresu oznámenú kupujúcim v reklamačnom formulári dostupnom prostredníctvom webového rozhrania obchodu alebo na e-mailovú adresu, na ktorú bolo zaslané potvrdenie objednávky reklamovaného tovaru.
 4. Predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailovej adresy oznámenej kupujúcim v reklamačnom formulári dostupnom prostredníctvom webového rozhrania obchodu alebo e-mailovej adresy, na ktorú bolo zaslané potvrdenie objednávky reklamovaného tovaru, a to do 30 dní od uplatnenia práva z vadného plnenia.
 5. Priebeh lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal od kupujúceho všetky podklady potrebné pre riadne vybavenie reklamácie. Predávajúci si v takom prípade vyžiada doplnenie podkladov od kupujúceho, pričom lehota na vybavenie reklamácie začne opäť plynúť po dodaní vyžiadaných podkladov kupujúcim.
 6. Zvyšné odstavce tohoto článku OP sa vzťahujú na prípad, ak je kupujúci spotrebiteľom.
 7. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar nemá pri prevzatí vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, keď spotrebiteľ tovar prevzal:

 

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohovorenej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

 1. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené vyššie v odst. 7, kupujúci môže požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak to však je vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je vadu možné odstrániť bez zbytočného odkladu, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Ak neodstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy alebo ak si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by dojednanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné komplikácie.
 3. Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že má vadu alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

 

Čl. IX – ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

 1. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania obchodu alebo v dôsledku použitia webového rozhrania obchodu v rozpore s jeho určením.
 3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu na riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

Čl. X – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Informácie o kupujúcom, ktorý s predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu, sú považované za prísne dôverné a sú uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky a Európskej únie. Bližšie informácie ku spracovaniu osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru nájdete na stránke:

https://www.povlecemevas.cz/o-nakupu/ochrana-osobnich-udaju/

 

 

ČL. XI – OSTATNÉ DOJEDNANIA

 

V prípade zániku niektorej zo zmluvných strán prechádzajú jej práva a povinnosti z kúpnej zmluvy na jej právneho nástupcu.

 

Čl. XII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán kúpnou zmluvou alebo OP neupravené sa riadia Občianskym zákonníkom, ako aj ďalšími aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie OP alebo kúpnej zmluvy neplatné či neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia OP alebo kúpnej zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného či neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré by svojím obsahom najlepšie zodpovedalo zámeru neplatného či neúčinného ustanovenia.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré by mohli vyplynúť z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú rozhodované na príslušnom súde Českej republiky.
 4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie Petrovice 42, PSČ: 262 55, adresa elektronickej pošty simak@bes-petrovice.cz, zákaznícka infolinka +420 720 996 832 (dostupná v prevádzkovej dobe PO-PIA od 7h do 15:30h).
 5. Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Tieto OP sú prístupné na webovom rozhraní obchodu, s čím bol kupujúci oboznámený a s čím súhlasí.
 6. Ak vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania obchodu alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že sa tento vzťah riadi českým právnym poriadkom (tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov).

B.E.S. - Petrovice, s.r.o.