Zavolajte nám +420 383 800 155    po - pia 7:30 - 16:00 hod.


DODATOČNÁ ZĽAVA 15 %
na kategórii akcie tohto týždňa kód: ZLAVA15


OBCHODNÉ PODMIENKY

č. 1/2014 zo dňa 1.9.2014

Obchodná korporácia B.E.S. - Petrovice, s.r.o., so sídlom Petrovice, okr. Příbram, Kojetín 31, PSČ 262 55, IČ: 49550845, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 23838 (ďalej tiež len „BES“ alebo “predávajúci“).

Čl. I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky č. 1/2014 spoločnosti B.E.S. - Petrovice, s.r.o. (ďalej len „OP“) sú vydávané v súlade s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“).
OP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou BES na strane predávajúceho a fyzickou alebo právnickou osobou na strane kupujúceho (ďalej len „kúpna zmluva“) či už prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktorý je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.oblieckyprevas.sk prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“) alebo v rámci bežného predaja mimo rámec webového rozhrania obchodu, a to v písomnej či inej forme (ďalej len „kúpna zmluva“) a určujú časť jej obsahu. OP ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na webovom rozhraní obchodu a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
V prípade, že kúpna zmluva a OP obsahujú odchylné dohody, má kúpna zmluva prednosť pred znením OP.
Znenie OP môže predávajúci meniť či doplňovať pri zmene prevádzkových, obchodných alebo organizačných podmienok na strane predávajúceho, ako aj z dôvodu zmeny aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v čase účinnosti predchádzajúceho znenia OP. Platí, že pre vzťahy predávajúceho a kupujúceho je rozhodujúce znenie OP uverejnené na webovom rozhraní obchodu ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Kupujúci môže byť pri uzatvorení kúpnej zmluvy spotrebiteľom, alebo tiež nemusí. Kupujúci je spotrebiteľom, pokiaľ je osobou, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Kupujúci sa nepovažuje za spotrebiteľa, ak je podnikateľom, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby na vlastný účet a zodpovednosť so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Predávajúci je osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej činnosti a je teda podnikateľom.

Čl. II – PREDMET ZMLUVY

Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu výrobky/tovar, objednané kupujúcim a umožniť kupujúcemu získať vlastnícke právo k nim a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za výrobky/tovar dohodnutú kúpnu cenu.
K predaju tovaru kupujúcemu môže dochádzať prostredníctvom webového rozhrania obchodu alebo v rámci bežného predaja, teda predaja, ktorý neprebieha prostredníctvom webového rozhrania obchodu (ďalej len „bežný predaj“).

Čl. III – PREDAJ V RÁMCI WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU

Nákupy v rámci webového rozhrania obchodu je možné uskutočňovať buď na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovom rozhraní obchodu (zo svojho užívateľského rozhrania môže potom kupujúci objednávať tovar - ďalej len „užívateľský účet“) alebo môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
Pri registrácii na webovom rozhraní obchodu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať, inak nesie zodpovednosť za prípadné nesprávne dodanie a pod. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú zo strany predávajúceho považované za záväzné.
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 5 rokov, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane týchto OP).
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných pre prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho ani za neoprávnené použitie prístupových informácií k užívateľskému účtu kupujúceho.
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržito, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov ponúkaného tovaru, ich názvu a hlavných charakteristík. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené v konečnej podobe vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a vrátane dane z pridanej hodnoty (predávajúci je platca DPH). Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po celý čas, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky, pokiaľ nie je na webovom rozhraní obchodu stanovené inak.
Pri objednávaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;
informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri vkladaní dát do objednávky. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný súčasne potvrdiť, že sa riadne oboznámil s týmito OP, ktoré sú prehľadne umiestnené na webovom rozhraní obchodu, a to zaškrtnutím príslušného políčka. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ alebo tlačidlo obdobného významu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci ihneď po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke.
V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, považuje sa umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webové rozhranie obchodu za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená prijatím príslušnej objednávky predávajúcim. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, považuje sa za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy príslušná objednávka kupujúceho a kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu, kedy je na elektronickú adresu kupujúceho doručené potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, resp. uzatvorenej kúpnej zmluvy (napríklad písomne či telefonicky).
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky/kúpnej zmluvy pri tovare označenom v rámci webového rozhrania obchodu ako nedostupné v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani adekvátne nahradiť iným tovarom alebo pokiaľ sa jeho cena výrazne zmenila v porovnaní s cenou uvedenou na webovom rozhraní obchodu a zákazník túto skutočnosť na základe oznámenia predávajúceho výslovne neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácii informuje. Ak už zákazník v prípade uvedenom v tomto odseku uhradil kúpnu cenu alebo jej časť predávajúcemu, vráti predávajúci túto prijatú sumu kupujúcemu.

Čl. IV – BEŽNÝ PREDAJ

Bežný predaj sa uskutočňuje formou objednávky zaslanej predávajúcemu zo strany kupujúceho e-mailom na adresu ondrej.simak@bes-petrovice.cz, alebo info@bes-petrovice.cz, príp. objednávky učinenej v písomnej forme alebo osobne v prevádzkárni predávajúceho na adrese Petrovice 42, 262 55 Petrovice. Objednávka bude vždy obsahovať údaje o objednávanom tovare, ako sú uvedené v katalógu predávajúceho alebo na webovom rozhraní obchodu, vrátane jeho množstva, a ďalej fakturačné a dodacie údaje kupujúceho. Prevzatie objednávky učinenej formou e-mailu predávajúci kupujúcemu ihneď e-mailom potvrdí. Prevzatie objednávky učinenej písomne či osobne predávajúci kupujúcemu potvrdí vystavením písomného potvrdenia.
V prípade bežného predaja je kúpna zmluva uzatvorená v okamihu, kedy je na elektronickú adresu kupujúceho doručené potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho, resp. kedy je kupujúcemu vystavené písomné potvrdenie o objednávke.

Čl. V – CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti na dobierku;
v hotovosti v prevádzkárni predávajúceho na adrese Petrovice 42, 262 55 Petrovice
bezhotovostne platobnou kartou, určenou v rámci webového rozhrania obchodu (iba v prípade on-line platby cez internet);
V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho, pričom pripísanie kúpnej ceny na určený účet predávajúceho je podmienkou vydania/odoslania tovaru kupujúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Čl. VI – ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (SPOTREBITEĽ)

Kupujúci, ak je spotrebiteľom, má v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pokiaľ tovar objednal prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (t.j. napr. prostredníctvom webového rozhrania obchodu alebo e-mailom). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzkárne predávajúceho, uvedenej hore v čl. IV ods. 1 týchto OP či na adresu elektronickej pošty predávajúceho: ondrej.simak@bes-petrovice.cz s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu kupujúceho, kam žiada vrátenie kúpnej ceny (pokiaľ kupujúci zvolí vrátenie kúpnej ceny bezhotovostným prevodom), príp. s poznámkou, že kupujúci žiada vrátenie kúpnej ceny v hotovosti v prevádzkárni predávajúceho.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 hore sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu kupujúcim zaslaný alebo odovzdaný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z kúpnej ceny predmetného tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tohto tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v prípade, kedy škoda presahuje zmluvnú pokutu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie podľa ust. § 1820 ods. 1 písm. g) občianskeho zákonníka kupujúci.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 zhora vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu (okrem sumy predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim alebo v hotovosti v prevádzkárni predávajúceho (podľa voľby kupujúceho uskutočnenej v odstúpení od kúpnej zmluvy). Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
V lehote piatich (5) pracovných dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa ods. 2 hore je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny, s čím kupujúci výslovne súhlasí.
Kupujúci berie na vedomie, že právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá v zmysle ust. § 1837 občianskeho zákonníka v prípade dodania tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

Čl. VII – PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu prepravy zvolenej predávajúcim nesie prepravca, pričom všetok prepravovaný tovar je poistený.
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní a tovar je vrátený predávajúcemu, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 500,- Kč (slovami: päťsto korún českých) a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov to ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky sa nemôže brať zreteľ.

Čl. VIII – ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY A ZÁRUKA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za nedostatky tovaru, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka).
Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za nedostatky na tovare, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese prevádzkárne predávajúceho: Petrovice 42, PSČ: 262 55.
Plynutie lehoty na vybavenie reklamácie sa pozastavuje v prípade, že predávajúci nedostal od kupujúceho všetky podklady potrebné pre riadne vybavenie reklamácie. Predávajúci si v takom prípade vyžiada doplnenie podkladov od kupujúceho, pričom lehota na vybavenie reklamácie začne opäť plynúť po dodaní vyžiadaných podkladov kupujúcim.
Zostávajúce odseky tohto článku OP sa vzťahujú na prípad, že kupujúci je spotrebiteľom.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá nedostatky. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, kedy spotrebiteľ tovar prevzal
má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda neexistuje, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočňovanej reklamy,
sa tovar hodí na účel, ktorý predávajúci na jeho použitie uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov
Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v ods. 5, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez nedostatkov, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané; pokiaľ sa chyba týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu nedostatku neúmerné, najmä ak je možné nedostatok odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie nedostatku. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľného nedostatku, pokiaľ nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt nedostatku aj po oprave alebo pre väčší počet nedostatkov. V takom prípade má kupujúci právo od kúpnej zmluvy aj odstúpiť.
Ak kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez nedostatkov, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez nedostatkov, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nedohodne nápravu v primeranom čase alebo že by dohodnutie nápravy pôsobilo kupujúcemu značné problémy.
Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má nedostatky, alebo pokiaľ kupujúci nedostatky sám zapríčinil. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo ohľadne chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v období dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa nedostatok prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Čl. IX – ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Kupujúci nie je pri využívaní webového rozhrania obchodu oprávnený používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania obchodu alebo v dôsledku užitia webového rozhrania obchodu v rozpore s jeho určením.

Čl. X – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o kupujúcom, ktorý s predávajúcim uzatvorí kúpnu zmluvu, sú považované za prísne dôverné a sú uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním týchto svojich osobných údajov v databáze predávajúceho:
meno a priezvisko;
adresu (fakturačnú, prípadne dodaciu);
v prípade podnikajúcich osôb identifikačné číslo (IČ), popr. daňové identifikačné číslo (DIČ);
telefónne číslo;
e-mailový kontakt.
Cieľom spracovania osobných údajov predávajúcim je realizácia práv a povinností z kúpnej zmluvy a zasielanie informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo požiadať o vysvetlenie, pokiaľ sa domnieva, že predávajúci uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, právo požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, ako sú upravené v zákone č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kupujúceho je možné na základe jeho písomnej žiadosti odstrániť z databázy predávajúceho

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, štát, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"). Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovávaním kupujúci týmto vyslovuje súhlas, sú obsiahnuté tu.

Čl. XI – OSTATNÉ DOJEDNANIA

V prípade zániku niektorej zo zmluvných strán prechádzajú jej práva a povinnosti z kúpnej zmluvy na jej právneho nástupcu.

Čl. XII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky práva a povinnosti zmluvných strán kúpnou zmluvou alebo OP neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom, pokiaľ je kupujúci podnikateľom, a Občianskym zákonníkom, pokiaľ je kupujúci spotrebiteľom, ako aj ďalšími aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie OP alebo kúpnej zmluvy neplatným či neúčinným, zostávajú ostatné ustanovenia OP alebo kúpnej zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného či neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré by svojím obsahom najlepšie zodpovedalo zámeru neplatného či neúčinného ustanovenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré by mohli vyplynúť z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú rozhodované na príslušnom súde Českej republiky.
Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: Petrovice 42, PSČ: 262 55, adresa elektronickej pošty ondrej.simak@bes-petrovice.cz, tel./fax +420 383 800 155.
Kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná. Tieto OP sú prístupné na webovom rozhraní obchodu, s čím bol kupujúci oboznámený a s čím súhlasí.
Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webového rozhrania obchodu alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že tento vzťah sa riadi českým právnym poriadkom (tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov).
B.E.S. - Petrovice, s.r.o.
Všetky materiály (najmä obrázky) publikované na týchto webových stránkach sú chránené autorským zákonom a platí prísny zákaz ich kopírovania. Porušenie týchto práv bude dôsledne vymáhané podľa príslušných právnych predpisov