Reklamácia a vrátenie tovaru

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO SPOTŘEBITELE

obchodní společnosti PovlečemeVás s.r.o.,

se sídlem Václavská 2073/20, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 09508562, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 337345,

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese: https://www.oblieckyprevas.sk/

 

1 ÚVODNÍ ČÁST

1.1 Tento reklamační řád platí pro zboží dodávané společností PovlečemeVás s.r.o., se sídlem Václavská 2073/20, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 09508562, kterou zastupuje Michal Finta, jednatel, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 337345 (dále jen „PovlečemeVás s.r.o.“ nebo také „my“). 

1.2 Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek společnosti PovlečemeVás s.r.o. pro internetový obchod dostupný na https://www.oblieckyprevas.sk/.

1.3 Reklamační řád je určený pouze pro zákazníka spotřebitele. Zákazníkem, který je spotřebitel, se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámce samostatného výkonu svého povolání uzavírá s námi smlouvu, nebo s námi jinak jedná (dále jen také jen „spotřebitel“). 

1.4 Reklamační řád společnosti PovlečemeVás s.r.o. se použije pro úpravu práv a povinností při uplatňování práv z vadného plnění u prodeje zboží mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „zákazník“ nebo také „vy“), včetně práv z případné smluvní záruky. Reklamační řád dále informuje spotřebitele o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamace vadného či jinak poškozeného zboží. Na práva a povinnosti stran je nahlíženo v souladu se Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů ze dne 25.10.2011., zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že se jedná o práva ze smluvní záruky, řídí se vzniklé vztahy konkrétními záručními podmínkami.

 

2 V JAKÝCH PŘÍPADECH MÁME ODPOVĚDNOST ZA VADU ZBOŽÍ A V JAKÝCH PŘÍPADECH NAOPAK NEMÁME ODPOVĚDNOST ZA VADU ZBOŽÍ

2.1 Odpovídáme zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme zákazníkovi, že v době, kdy věc převzal, 

2.1.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my, nebo výrobce popsali nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.1.2 se zboží hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

2.1.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením dohodnutého stranami, nebo provedení dohodnutého vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,

2.1.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

2.1.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2 Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, neprokážeme-li opak.

2.3 Neodpovídáme zákazníkovi za vady v těchto případech: 

2.3.1 je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, 

2.3.2 vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci, 

2.3.3 je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem zákazníka či mechanickým poškozením, to vše v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, jinými vlivy prostředí a je takto přímo námi nebo výrobcem určeno, anebo to vyplývá z právních předpisů,

2.3.4 zboží, které bylo zákazníkem upraveno (aplikací přípravků, řezáním, stříháním, ohýbáním apod.) a vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

2.3.5 používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, anebo vyplývá z právních předpisů,

2.3.6 vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv (např. živelná událost).

 

3 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA SOUVISEJÍCÍ S PŘEVZETÍM ZBOŽÍ

3.1 Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). 

3.2 Zákazníkovi nepřísluší práva z vadného plnění, pokud se jedná o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy nebo, pokud je zboží předáno později než při uzavření smlouvy, pak přímo při jeho převzetí. Právo z vadného plnění zákazníkovi rovněž nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

 

4 POKUD BYLO ZBOŽÍ POŠKOZENO BĚHEM PŘEPRAVY

4.1 Při převzetí zásilky od doručovatele zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky potvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných vad. Pokud je obal poškozený, sdělte tuto skutečnost přímo doručovateli a sepište zápis o škodě. Zásilku si ponechá doručovatel. Jedná se o nejjednodušší způsob vyřízení reklamace poškozené zásilky, zásilka nám bude doručovatelem obratem vrácena a vám bude zaslána zásilka nová. 

4.2 Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte nás ihned po převzetí, nejpozději do 2 dnů od převzetí zásilky, a to prostřednictvím reklamačního formuláře. Uveďte v něm číslo objednávky, nejlépe i číslo zásilky, (přímo na štítku na zásilce) a seznam poškozeného zboží. V případě, že reklamaci oznámíte třetí den od převzetí zásilky, nebude taková reklamace uznána. Zásilku uchovejte a proveďte její fotodokumentaci (aby bylo zřetelně vidět poškozené zboží, obal, výplň). 

4.3  Po vyplnění a odeslání formuláře na reklamaci obdržíte potvrzení na váš e-mail. Můžete nás kdykoli telefonicky kontaktovat na telefonním čísle +420 720 996 832, nebo na e-mailu info@povlecemevas.cz, abyste si ověřili, že již probíhá vyřizování reklamace.

 

5 POKUD JSTE OBDRŽELI ŠPATNĚ ZASLANÉ ZBOŽÍ

5.1 V případě, že jste obdrželi špatně zaslané zboží, nesprávné množství či jiné barevné provedení apod., kontaktujte nás prostřednictvím formuláře. Napište nám číslo objednávky a popište vzniklou chybu. Snažíme se předcházet takovým chybám, pečlivě kontrolujeme odesílané zboží. 

5.2 Po vyplnění formuláře na reklamaci obdržíte potvrzení na váš e-mail. My vše co nejrychleji zkontrolujeme a budeme vás kontaktovat, abychom dohodli další postup.  

 

6 ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ V DOBĚ 24 MĚSÍCŮ OD JEJÍHO PŘEVZETÍ 

6.1 Právo z vady zboží (reklamovat jej) jste povinen u nás uplatnit ihned, bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila.

6.2 Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne, v době 24 měsíců od převzetí. Po marném uplynutí této lhůty právo z vady zboží u nás uplatnit nelze. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zákazník zboží používat, jelikož bylo v procesu oprávněné reklamace. 

6.3 Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (smluvní záruka). 

6.4 Dobu pro uplatnění práva z vad nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání může zboží vydržet, vzhledem ke svému charakteru, vlastnostem, danému účelu a vezmeme-li v úvahu také rozdílnost v intenzitě jeho používání.

6.5 Za účelem uplatnění práv z vad zboží zákazník vyplní a následně odešle reklamační formulář, v něm uvede zejména 

6.5.1 typ zboží a jméno výrobce;

6.5.2 objednací, případně sériové číslo výrobku;

6.5.3 údaj, zda je vada uplatněna v zákonné lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění;

6.5.4 popis toho, jak se vada projevuje;

6.5.5 zvolený způsob vyřízení reklamace, přičemž zvolený způsob vyřízení reklamace není zákazník oprávněn změnit bez našeho předchozího souhlasu; 

6.5.6 svou identifikaci a kontakt (telefon, e-mail) nezbytný k vyřízení reklamace.

6.6 Po vyplnění formuláře na uplatnění práva z vad zboží od nás obdržíte na váš e-mail potvrzení o jeho přijetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od vás obdržíme reklamované zboží.

6.7. Právo z vady zboží můžete uplatnit také osobně v místě jakékoliv Zásilkovny na území Slovenska. Prosím řádně vyplňte a přiložte reklamační formulář. V něm zákazník uvede popis vady (důvody reklamace) a požadovaný způsob vyřízení reklamace (uplatněné právo z vadného plnění), svou identifikaci a kontaktní údaje (telefon, e-mail).

6.8 K reklamovanému zboží je zákazník povinen přiložit (kopii) dokladu o zaplacení (daňový doklad).

6.9 Náklady na dopravu nese zákazník sám. Prosím vezměte na vědomí, že reklamované zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přebráno a bude vám vráceno zpět na vaše náklady.

6.10 Byla-li však reklamace uznána jako oprávněná, máte nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné náklady (tj. náklady na zaslání zboží v nejnižší ceně). Žádost o úhradu těchto nákladů musí být uplatněna nejpozději do 1 měsíce od uběhnutí lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění.

6.11 Po obdržení reklamovaného zboží vám bude zasláno potvrzení o přijetí reklamace a jejím obsahu na vámi určenou e-mailovou adresu. Po přijetí reklamovaného zboží je provedeno bezodkladně posouzení vady a sdělení výsledku posouzení oprávněnosti reklamace zákazníkem nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 

6.12 V případě, že bylo reklamované zboží shledáno za vadné, je reklamační proces uzavřen ve lhůtě 30 dnů od uplatnění práva z vad. Lhůta podle předchozí věty neběží v případě, že jsme neobdrželi veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, doklad o zaplacení apod.). Jsme povinni si od vás vyžádat doplnění podkladů v nejkratší možné lhůtě.

6.13 V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, budete o tom informován za účelem dosažení individuálního postupu. 

 

7 ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

7.1 Zvolení možnosti způsobu vyřízení reklamace ze strany zákazníka je podmíněno zejména tím, zda je vadné plnění PovlečemeVás s.r.o. podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy. 

7.2 V případě, že je vadné plnění PovlečemeVás s.r.o. podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na:

7.2.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo

7.2.1 odstranění vady opravou věci, nebo

7.2.3 přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo

7.2.4 odstoupení od smlouvy.

7.3 V případě, že je vadné plnění PovlečemeVás s.r.o. nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na:

7.3.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci nebo opravou věci, anebo

7.3.2 přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.4 Zákazník má povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění si zvolil, a to při oznámení vady (např. vyplněním a odesláním reklamačního formuláře), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez našeho souhlasu; to neplatí v případě, že budete žádat opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraníme-li vady v přiměřené lhůtě či oznámíme-li vám, že vady neodstraníme, můžete požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

7.5 Nastane-li situace, kdy si nezvolíte své právo z vadného plnění včas (podle bodu 7.4 reklamačního řádu), máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.6 Můžete požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

7.7 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte rovněž právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu.

7.8 Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že vám nemůžeme dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

7.9 Můžeme vám dodat to, co chybí, nebo odstranit jinou právní vadu do chvíle, než uplatníte právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy. Jiné vady jsme oprávněni odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Pokud neodstraníme vadu věci včas nebo vadu věci odmítneme odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez našeho souhlasu.

7.10 Při vyřízení reklamace dodáním nové věci jste nám povinen vrátit věc původně dodanou. Dodání nové věci nemůže zákazník požadovat (a nemůže ani od smlouvy odstoupit), nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel; toto neplatí v následujících situacích:

7.10.1 došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, nebo

7.10.2 zákazník použil věc ještě před objevením vady, nebo

7.10.3 nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím, nebo

7.10.4 prodal-li zákazník věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, nebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, zákazník nám vrátí, co ještě vrátit může, a dá nám náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.11 Právo z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud jste vadu sám způsobil.

 

8 UKONČENÍ REKLAMACE

8.1 Po vyřízení uplatněné reklamace budete vyrozuměn o ukončení reklamace, a to telefonicky, prostřednictvím SMS, nebo e-mailem a budete vyzván k převzetí reklamovaného zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován. Při převzetí reklamovaného zboží vám vydáme písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. 

8.2 Pokud nám bylo reklamované zboží zasláno k reklamaci dopravcem, bude po jejím vyřízení automaticky zasláno na adresu zákazníka spolu s potvrzením o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. 

8.3 V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a zákazník oprávněně požaduje jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašleme vám bezhotovostně zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet, který určíte v reklamačním formuláři, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy vám bylo zasláno potvrzení o způsobu vyřízení reklamace. 

8.4 Máte povinnost převzít reklamované zboží nejpozději do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení vyrozuměn. Po uplynutí této lhůty jsme oprávněni účtovat poplatek za uskladnění zboží. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 1 EUR.

8.5 Pokud si nevyzvednete zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy jste byl o vyřízení informován, vyhrazujeme si právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

8.6 Máte dále povinnost při převzetí zkontrolovat kompletnost reklamovaného zboží, zejména že zásilka se zbožím obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo. 

 

9 ZÁVĚREČNÁ ČÁST

9.1 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště.

9.2 Tento reklamační řád (určený pouze spotřebitelům) je platný od 1.11. 2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

9.3 Tento reklamační řád je k dispozici našich webových stránkách a v naší provozovně na adrese Podnikatelská 565 (Areál VÚ Běchovice 10A), Praha 9, Běchovice, PSČ 190 11, Česká republika.