Všeobecne obchodné podmienky

obchodní společnosti PovlečemeVás, s.r.o. 

se sídlem Václavská 2073/20, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 09508562, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 337345,

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese: 

https://www.oblieckyprevas.sk/

 

1 KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1 Provozovatel e-shopu:

PovlečemeVás, s.r.o.,

sídlo: Václavská 2073/20, Nové Město, 120 00 Praha 2, (dále jen „adresa sídla“),
společnost zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle: C vložka: 337345 u Městského soudu v Praze, kterou zastupuje Michal Finta, jednatel
IČO: 09508562, (dále jen „prodávající“),
telefonní číslo: +420 720 996 832,
e-mail: info@povlecemevas.cz

1.2 Reklamace a vrácení zboží:

adresa pro příjem reklamací a vrácení zboží: PovlečemeVás s.r.o, Podnikatelská 565, 190 11, Praha 9
provozní doba: PO-PÁ 10:00 - 16:00
telefonní číslo: +420 720 996 832

1.3 Bankovní spojení:

číslo bankovního účtu pro měnu EUR: 2401867923 / 8330
IBAN: CZ32  2010 0000 0024 0186 7923
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

2 ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti PovlečemeVás, s.r.o., se sídlem Václavská 2073/20, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 09508562, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 337345 (dále jen „PovlečemeVás“ nebo „my“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese: https://www.oblieckyprevas.sk//. Právní vztah vzniklý na základě kupní smlouvy se bude řídit českým právem, avšak spotřebiteli nebudou upřena jeho práva, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště

2.2 Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.oblieckyprevas.sk/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.3 Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“). 

2.4 Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

2.5 Odesláním objednávky (tlačítko “odeslat objednávku”) potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

 

3 SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY 

3.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Všechny fotografie i videa na webové stránce mají pouze ilustrační charakter. 

3.3 Námi nabízené zboží a služby na webové stránce internetového obchodu https://www.oblieckyprevas.sk/ a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží nebo služby. Ceny těchto zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

3.4 Konkrétní podmínky různých platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány na adrese naší webové stránky https://www.oblieckyprevas.sk/doprava-a-platba/.

3.5 Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „odoslať objednávku s povinnosťou platby“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit, nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 6 těchto VOP.

3.6 Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 10 a 11 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.

 

4 SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet:

4.1.1 u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo

4.1.2 u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

4.1.3 u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; 

4.2 Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici zde.

4.3 Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv: 

4.3.1 o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

4.3.2 o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

4.3.3 o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;  

4.3.4 o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím; 

4.3.5 o opravě nebo údržbě, provedené na spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;

4.3.6 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; 

4.3.7 o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.

4.4 Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy. 

4.5 Zaslání zboží zpět prodávajícímu je možné jednou z těchto variant: 

 4.5.1 Odesláním zboží na adresu: PovlečemeVás s.r.o, Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů hradí kupující. 

4.5.2 Pro vrácení zboží Vám nabízíme zpoplatněnou službu vrácení zboží na jakékoliv pobočce Zásilkovny, kde stačí přinést zabalený balík a nahlásit obsluze náš identifikační kód: 92494565, obsluha pak zajistí již vše za Vás a zásilka doputuje k nám bez nutnosti vyplnění adresy či tisku štítku na balík. V takovém případě náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů činí 2,50 EUR a budou vám odečteny z hodnoty vráceného zboží.  

4.6 Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. 

4.7 Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky. 

4.8 Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy. 

4.9 V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů po doručení odstoupení od kupní smlouvy ve prospěch PovlečemeVás vrátíme spotřebiteli peněžní prostředky jinou platební metodou, než která byla použita při přijetí peněžních prostředků, pouze pokud spotřebitel takovou metodu zvolí z námi nabízených metod ve formuláři pro odstoupení. Pokud spotřebitel zvolil jiný druh dopravy, než je námi nabízený nejlevnější druh dopravy, má spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání zboží ve výši, která odpovídá výši námi nabízeného nejlevnějšího druhu dopravy.

4.10 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@povlecemevas.cz

4.11 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Evropská komise, Generální ředitelství pro spravedlnost, se sídlem 1049 Brussel, Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

4.12 Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, se sídlem Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, telefonní číslo: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

5 UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

5.1 Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Založit uživatelský účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží také jednorázově bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

5.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

5.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.4 Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

5.5 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

 

6 OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU 

6.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6.2 Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.3 Informace o doručování zboží a ceny jednotlivých přepravních služeb naleznete na našem webovém rozhraní v sekci https://www.oblieckyprevas.sk/doprava-a-platba/

6.4 Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, zvolí požadovaný způsob doručení objednávaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží). U zboží, které je označeno jako „skladem“ se jedná o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě (dále jen „objednávka"). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto Všeobecné obchodní podmínky a četl naše Zásady zpracování osobních údajů.

6.5 Před zasláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „odoslať objednávku s povinnosťou platby“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí. 

6.6 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru velikosti u daného zboží.

6.7 Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen „elektronická adresa zákazníka"). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „odeslat objednávku“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky. 

6.8 V případě, že se jedná o typ zboží, které není momentálně skladem a je označeno jako zboží „Momentálně nedostupné“ pak takové zboží nelze zpravidla závazně objednat, ale pouze zaslat dotaz prodávajícímu na dostupnost zboží (dále jen “nezávazná poptávka”). V takovém případě je nezávazná poptávka vytvořena okamžikem stisknutí tlačítka „Odeslat“ a nezavazuje spotřebitele k platbě a nás k dodání. Odesláním nezávazné poptávky potvrzuje zákazník četl naše Zásady zpracování osobních údajů.

6.9 U zboží na poptávku může být vyžadována přiměřená zálohová platba, o její výši je zákazník informován zpravidla v nabídce zboží, která reaguje na nezávaznou poptávku zákazníka. 

6.10 Poptávka je v některých komplikovaných případech zpracovávána s prodlevou, avšak nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení objednávky zboží zákazníkem. Pokud k rozhodnutí v této době nedojde, není zákazník svým smluvním prohlášením nadále vázán.

6.11 My následně prověříme možnosti dodání poptávaného zboží a zákazníkovi bude nezávazná poptávka potvrzena na elektronickou adresu zákazníka s uvedením předpokládaného dodacího termínu, včetně sdělení o případné zálohové platbě. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky ze strany zákazníka, případně okamžikem úhrady zálohy, je-li vyžadována. 

6.12 Kupní smlouvou se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a Vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

6.13 Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na elektronickou adresu zákazníka, ve znění platných VOP. 

6.14 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.                                         

 

7 CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

7.1 Všechny ceny zboží jsou uvedeny v eurech (EUR) a jsou uvedeny včetně DPH.

7.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit následujícími způsoby:

7.2.1 dobírkou (doručovateli při převzetí objednávky);

7.3 Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

7.4 Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, že je zboží k dodání pouze v režimu nezávazné poptávky.

7.5 Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

7.6 V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 EUR (slovy nula euro)  nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.

7.7 Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka.

7.8 Je-li u zboží uvedena dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není pro nás závazná. Přesto se snažíme uvedené dodací lhůty plnit, pokud je to v našich možnostech.

 

8 VÝHRADA VLASTNICTVÍ

8.1 Vyhrazujeme si u zákazníků spotřebitelů vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

8.2 Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží. 

 

9 DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ  

9.1 Zákazníkovi je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu, pokud se prokazatelně nedohodneme jinak. 

9.2 Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.

9.3 Dodáváme zboží prostřednictvím dopravce. Údaj o tom, že je zboží skladem, nebo k bude naskladněno za vyznačenou dobu u konkrétního zboží má zpravidla vliv na délku dodací doby objednávky. U zboží, kde je vyznačen určitý počet dnů, týdnů než bude zboží naskladněno, bude dodací lhůta objednávky delší a vy tuto skutečnost  berete na vědomí a odesláním objednávky s tím vyjadřujete souhlas.

9.4 Kupující má na výběr zvolit si některého z našich smluvních přepravců za přepravní cenu, která je uvedena v na adrese naší webové stránky https://www.oblieckyprevas.sk/doprava-a-platba/.

9.5 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.6 Nepřevezme-li kupující spotřebitel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno prodávajícímu a současně kupující spotřebitel neodstoupí od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět prodejci. Tento náklad představuje pro prodejce škodu, která vznikla porušením zákonných povinností kupujícího ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 8 EUR a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

9.7 Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností spotřebitele podle této čási VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

9.8 Podle zákona č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9.9 Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu. 

9.10 Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu  a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

 

10 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

10.1 Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 4 těchto VOP.

10.2 Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy a jsou uvedena v části 13 těchto VOP. 

10.3 Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

10.4 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

10.5 Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 

11 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

11.2 Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží je upraveno v našem reklamačním řádu.

 

12 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení, jakož i cookies jsou upravena v našich Zásadách zpracování osobních údajů a Zásadách používání souborů cookies.

12.2 Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit. 

12.3 Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Pro bližší informace si prosím přečtěte naše Zásady používání souborů cookies.

 

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

13.1 V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

13.2 Strany si sjednávají, že rozhodným právem, tedy právem, kterým se budou řídit všechna práva a povinnosti z kupní smlouvy je výlučně právo České republiky, a to v souladu s čl. 3 NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen “Řím I”) Dle čl. 6 odst 2 Řím I však nesmí být spotřebitel  touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila. Sjednáváme si, že smluvním jazykem je český jazyk.

13.3 Strany si dále sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

13.4 Smluvní strany si sjednávají, že k řešení případných sporů z této kupní smlouvy, (nejen tam, kde je přítomen mezinárodní prvek), budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. 

13.5 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.6 Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

13.7 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

13.8 Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky a/nebo rezervace zákazníkem. 

13.9 Tyto VOP jsou platné od 1.11. 2020 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.